Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odwierty pod pompy ciepła’

Ciśnienie osmotyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W komórkach miękiszu korowego korzenia stwierdzano zazwyczaj ciśnienia osmotyczne w granicach Od 5 do 15 atm. W pędach, w miarę Oddalania się od korzeni, ciśnienie osmotyczne wzrasta osiągając maksimum w komórkach tkanek liścia (30—40 atm.). W komórkach dolnej epidermy liści czerwonego buka stwierdzono ciśnienie 13,7 atm., w miękiszu gąbczastym 21,1 atm. a w miękiszu palisadowym 37,6 atm. Rośliny, żyjące na glebach bardzo suchych, np. na pustyniach, lub rosnące na glebach solniskowych, często spotykanych na wybrzeżach morskich, wykazują zwykle bardzo wysokie wartości osmotyczne soku komórkowego. U roślin tych stwierdzono ciśnienia przekraczające 100 atm. Tak wysokie wartości powstają przypuszczalnie w związku z trudnościami, na jakie napotykają rośliny żyjące na takich stanowiskach przy pobieraniu wody z gleby w drodze osmozy. Niektóre pleśnie mogą się rozwijać na bardzo stężonych roztworach cukru i przystosowywać się do wzrastających stężeń pożywki. Pobieranie wody przez system korzeniowy W poprzednich rozdziałach rozpatrzono siły, za pomocą których komórki roślinne, drogą osmozy czy pęcznienia, zdobywają wodę niezbędną do normalnego rozwoju, jeżeli znajdują się z nią w bezpośrednim kontakcie. Tylko rośliny podwodne oraz pewne epifity opatrzone włoskami chłonnymi pobierającymi czynnie wodę deszczową wchodzą W bezpośredni kontakt z wodą całą swoją powierzchnią. Tutaj należy również zaliczyć komórki miękiszowe przylegające bezpośrednio do naczyń przewodzących wodę. Pobieranie wody przez korzeń. Grudka gleby ze znajdującymi się nie, właściwe organy roślin lądowych przystosowane do pełnienia tej funkcji, jest zjawiskiem bardziej skomplikowanym z uwagi na możliwość tylko częściowego wykorzystania wody glebowej. Komplikacje pochodzą nie tylko stąd, że woda glebowa jest rozcieńczonym roztworem soli i wskutek tego ma sama pewną wartość osmotyczną, lecz również i stąd, Że część wody glebowej jest mniej lub bardziej silnie związana przez cząstki gleby, wskutek czego jej oderwanie napotyka znaczny opór. [hasła pokrewne: oczyszczalnia ścieków, odwierty pod pompy ciepła, deska elewacyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwierty pod pompy ciepła’

Ciśnienie osmotyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Każda cząstka gleby jest otoczona warstwą wody będącą rezultatem adsorpcji lub pęcznienia. Przestrzenie pomiędzy cząstkami gleby są wypełnione częściowo powietrzem niezbędnym do oddychania korzeni (brak powietrza w glebach bagnistych wywiera bardzo niekorzystny wpływ na rozwój roślin), a częściowo wodą kapilarną, która jest głównym źródłem wody dla rośliny. Dzięki siłom kapilarnym umożliwiającym przemieszczanie się wody na mniejsze lub większe odległości, włośniki mogą korzystać z wody nie znajdującej się w ich bezpośrednim otoczeniu. Dlatego też skład fizyko-chemiczny gleby i szczególna jej struktura mają rozstrzygający wpływ na zawartość w niej wody i na możliwości wykorzystania jej przez roślinę.  Gleby piaszczyste zatrzymują po deszczu mniejsze ilości wody niż gleby gliniaste czy humusowe, o cząstkach silnie pęczniejących; w takich jednak glebach większy procent wody jest związany w sposób bezużyteczny dla rośliny. Siła ssąca przeciętnych naszych gleb uprawnych jest na ogół dość niska (poniżej 5 atm.). Składają się na nią: siła adsorpcyjna i siły pęcznienia cząstek gleby oraz wartość osmotyczna roztworu glebowego. Typowe gleby solniskowe i pustynne wykazują jednak wyższe siły ssące (węgierski step alkaliczny 30 atm., pustynia algierska ponad 100 atm.). Pobieranie wody z gleby przez włośniki napotyka zawsze na pewien opór; nic też dziwnego, że zależnie od środowiska i gatunku rośliny stwierdzono duże rozbieżności w wartości Osmotycznej komórek włośnikowych (Phaseoius około 2—3,5 atm., Pelargonium około 5 atm., halofity powyżej 20 atm„ rośliny pustyniowe powyżej 100 atm.). Komórki miękiszowe kory korzenia przylegające bezpośrednio do włośnika pobierają z niego wodę, dopóki ich siła ssąca jest większa Od siły ssącej komórki włośnikowej. Komórka o wyższej sile ssącej pobiera wodę przede wszystkim z napęczniałej błony komórkowej, ta zaś dzięki zdolności do pęcznienia usiłuje wyrównać tę stratę kosztem wody pobranej z komórki sąsiedniej o niższej sile ssącej. W rezultacie prowadzi to do pobierania wody przez komórkę o wyższej sile ssącej z komórki o sile ssącej niższej aż do chwili wyrównania się obu sił. [przypisy: oczyszczalnia ścieków, odwierty pod pompy ciepła, deska elewacyjna ]

Comments Off

« Previous Entries