Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego ma pierwszorzędne znaczenie dla zrozumienia całokształtu gospodarki wodnej roślin. Rozporządzamy dwiema zasadniczymi metodami dla oznaczania wartości osmotycznej. Przy zachowaniu pewnych ostrożności można z niektórych części roślin otrzymać przez wyciśnięcie pod wysokim ciśnieniem dostatecznie czysty sok komórkowy i określić w nim stężenie substancji osmotycznych np. metodą krioskopową (przez oznaczenie punktu zamarzania). Można jednak zastosować w tym celu metodę plazmolityczną (de Vries 1883). Plazmolizę wywołują tylko takie roztwory, których stężenie jest wyższe (hypertoniczne) niż stężenie soku komórkowego. Roztwory o niższych stężeniach (hypotoniczne) nie działają plazmolizująco. Za pomocą szeregu prób wyszukuje się takie stężenie (stężenie graniczne roztworu), które wywołuje początkowe objawy plazmolizy w 50% komórek. Można przyjąć, że stężenie tzw. plazmolizy granicznej jest prawie i równa ze stężeniem soku komórkowego komórek pozbawionych turgoru, Jest to tzw. wartość osmotyczna przy plazmolizie granicznej (Og). Wartość osmotyczna soku komórkowego w warunkach normalnych (On) będzie naturalnie nieco niższa. Metoda plazmolityezna umożliwia pomiar wartości osmotycznej poszczególnych komórek, natomiast za pomocą metody krioskopowej można oznaczyć tylko wartość ,średnią dla większego zespołu komórek. Stwierdzono, że istnieją wielkie różnice w stężeniu substancji osmotycznie czynnych w soku komórkowym nie tylko pomiędzy poszczególnymi roślinami, lecz tak— że pomiędzy poszczególnymi organami i tkankami; wartość ta zmienia się nawet w tej samej komórce. Szczególne znaczenie ma fakt, że wartość ta może być regulowana zależnie od potrzeb rośliny. Substancjami osmotycznie czynnymi w komórce Są prawdopodobnie cukry, kwasy organiczne i ich sole, a u halofitów także sole nieorganiczne. [więcej w: pompy ciepła, pompa próżniowa, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Znajomość wartości osmotycznej soku komórkowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prawo wartości zarówno w prostej gospodarce towarowej, jak i w gospodarce kapitalistycznej jest regulatorem produkcji i wymiany rynkowej. Prawo wartości polega na tym że społecznie niezbędne nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej określają wartość towarów i stanowią podstawę określenia ich ceny. Oznacza to, że podstawą relacji wymiennych towarów jest stosunek między wielkością ich wartości. Wartość wymienna dwóch towarów ma. się tak do siebie, jak mają się do siebie nakłady pracy w nich zawarte. Zasadą działania prawa wartości jest więc ekwiwalentność wymiany jako ogólna prawidłowość przejawiająca się na rynku. Zasada ekwiwalentności wymiany nie oznacza, że zawsze wymieniane są towary o jednakowej wartości, że zawsze cena równa się wartości. Ceny na rynku ulegają wahaniom. Mogą być równe wartości, wyższe od niej lub niższe. Ten ruch cen nie jest jednak przypadkowy. Ceny grawitują wokół wartości odchylając się od niej na skutek określonych przyczyn, przy tym odchylenia te pociągają za sobą ściśle określone następstwa, powodujące ponowne zbliżanie się cen do wartości. Wartość towaru jest więc czynnikiem, który stanowi podstawę cen towarów na rynku. Prawidłowość ta występuje w postaci stałej tendencji rynkowej, zbliżającej ceny do poziomu określonego przez wartość. Zależność tę ilustruje wykres oscylacji cen wokół wartości. Jakkolwiek pod wpływem różnych czynników, głównie popytu i podaży, cena towaru na rynku odchyla się od wartości, niekiedy na długie okresy, to jednak ceny stale Ciążą ku wartości. Prawo wartości rządzi więc ruchem cen wokół wartości i określa gospodarcze i społeczne skutki wahania cen na rynku. Ruch cen wokół wartości uruchamia mechanizm przesuwania kapitałów z jednej gałęzi produkcji do drugiej, mechanizm regulowania alokacji pracy żywej i uprzedmiotowionej, dostosowywania produkcji do zapotrzebowania społecznego, podaży do popytu. [patrz też: pompy ciepła, pompa próżniowa, oczyszczalnie przydomowe]

Comments Off

« Previous Entries