Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ławki ogrodowe’

Znaczenie procesu parowania dla rosliny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Żadnym przypadku nie należy uważać parowania tylko za zło konieczne, wynikające z szczególnej budowy roślin. Niewątpliwie roślina chwilami ma trudności w zdobyciu i utrzymaniu niezbędnej dla życia wody; moment ten wyjaśnia nam zasadniczą rolę, jaką odgrywa woda wśród czynników otoczenia, decydujących o możliwości wegetacji. Istotne znaczenie parowania dla rośliny polega na obniżaniu jej temperatury, zapobiegającemu szkodliwemu przegrzaniu się organów rośliny wskutek pochłaniania promieniowania słonecznego. Natężenie parowania osiąga zazwyczaj taką wartość, że odpływ ciepła, związany z przechodzeniem wody w stan pary odpowiada mniej więcej ilości ciepła dostarczonego przez promieniowanie słoneczne. Liście więdnące, z zamkniętymi szparkami, mogą mieć temperaturę około 6 stopni wyższą od temperatury otaczającego powietrza. Ponadto prąd transpiracyjny służy roślinie do jednokierunkowego transportu wielu ważnych substancji. Służy on przede wszystkim do rozprowadzenia w roślinie soli mineralnych. Zjawisko to zostanie omówione nieco dalej. Ponadto zależnie od okoliczności służyć może do transportu także innych substancji. Podobne znaczenie mają prądy wodne związane ze zjawiskami gutacji i parcia korzeniowego. Podczas procesu parowania roślina traci wode w sposób raczej bierny, znane są jednak rośliny zdolne do aktywnego wydzielania wody nawet wówczas, gdy nie transpirują. W godzinach rannych, zwłaszcza po nocach ciepłych i wilgotnych, można często zaobserwować na brzegach lub końcach liści pewnych roślin duże krople, przypominające krople rosy, lecz w istocie wydzielane przez szparki wodne lub gruczoły wodne. Zjawisko to szczególnie wyraźnie występuje u przywrotników (Alchemitla) lub fuksji czy nasturcji. Także u wielu traw pojawiają się wcześnie rano takie krople na końcach liści. Aktywne wydzielanie wody w stosunkowo dużych ilościach spotyka się u przedstawicieli rodziny Araceae, żyjących w wilgotnych puszczach tropikalnych. Jeden duży liść CoLoca sia nymphaeifolia wydziela w ciągu nocy około 100 ml cieczy. Również rośliny niższe, przede wszystkim grzyby, są zdolne do wydzielania kropel cieczy z komórek grzybni (Meru Lius lacrimans — grzyb domowy). [patrz też: odwierty do pompy ciepła, ogrodowe szklarnie, ławki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ławki ogrodowe’

Znaczenie procesu parowania dla rosliny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wzrostem nazywamy ściśle związaną z czynnościami żywej protoplazmy nieodwracalną zmianę kształtu, której towarzyszy zazwyczaj nieodwracalny przyrost objętości lub masy plazmy czy błony komórkowej. Zwiększenie się lub zmiany obiętości komórki nie zawsze wiążą się ze wzrostem suchej masy ponieważ procesy te często są tylko rezultatem pobrania lub ț3rzemieszczenia Wody. Jak wiadomo z bulw ziemniaczanych przechowywanych w piwnicy wyrastają długie pędy. Łatwo się przekonać przez ważenie takiej bulwy w Określonych Odstępach Czasu, Że podczas wzrostu pędów następuje nie przyrost lecz nawet ubytek suchej masy (wskutek strat poniesionych w i țganspiraeji). Zachodzące tym przypadku zwiększenie objetości jednego kosztem drugiego jest nieodwracalne, mieści się zatem w podanej definicji wzrostu. Natomiast występujący przy pęcznieniu przyrost objętości nie ma nic Wspólnego z właściwym wzrostem, Z drugiej jednak strony, wzrostowi nie zawsze towarzyszy dostrzegalna zmiana objętości. Podczas wielokrotnych podziałów komórek embrionalnych stożka wzrost objetości komórek potomnych zwiększa się nieco W okresach międzypodziałowych, przyrost objętości tkanek embrionalnych jest jednak stosunkowo nieznaczny i prawie niedostrzegalny dla Oka. W tkankach embrionalnych bowiem wzrasta przede wszystkim ilość protoplazmy. Również procesy różnicowania się komórek mogą przebiegać bez zwiększenia się ich objętości. Na podstawie normalnego cyklu rozwojowego komórek roślinnych, przedstawionego na s. 10, można wyróżnić różne fazy wzrostu. Wzrost plazmatyczny, czyli embrionalny, polega przede wszystkim na wzroście plazmy, bez równoczesnego powiększania się rozmiarów komórek. Dopiero w fazie tzw. wzrostu elongacyjnego dochodzi do znacznego zwiększenia się objętości i rozmiarów komórek. W tym okresie wzrost plazmy zwykle ustaje. Wzrost komórki odbywa się przez intensywne pobieranie wody, któremu towarzyszy wykształcanie się i szybkie powiększanie wakuol. Oczywiście także w tym stadium jest możliwy dalszy wzrost plazmy. [przypisy: odwierty do pompy ciepła, ogrodowe szklarnie, ławki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries