Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘konstrukcje szklane’

Znaczenie procesu parowania dla rosliny

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W Żadnym przypadku nie należy uważać parowania tylko za zło konieczne, wynikające z szczególnej budowy roślin. Niewątpliwie roślina chwilami ma trudności w zdobyciu i utrzymaniu niezbędnej dla życia wody; moment ten wyjaśnia nam zasadniczą rolę, jaką odgrywa woda wśród czynników otoczenia, decydujących o możliwości wegetacji. Istotne znaczenie parowania dla rośliny polega na obniżaniu jej temperatury, zapobiegającemu szkodliwemu przegrzaniu się organów rośliny wskutek pochłaniania promieniowania słonecznego. Natężenie parowania osiąga zazwyczaj taką wartość, że odpływ ciepła, związany z przechodzeniem wody w stan pary odpowiada mniej więcej ilości ciepła dostarczonego przez promieniowanie słoneczne. Liście więdnące, z zamkniętymi szparkami, mogą mieć temperaturę około 6 stopni wyższą od temperatury otaczającego powietrza. Ponadto prąd transpiracyjny służy roślinie do jednokierunkowego transportu wielu ważnych substancji. Służy on przede wszystkim do rozprowadzenia w roślinie soli mineralnych. Zjawisko to zostanie omówione nieco dalej. Ponadto zależnie od okoliczności służyć może do transportu także innych substancji. Podobne znaczenie mają prądy wodne związane ze zjawiskami gutacji i parcia korzeniowego. Podczas procesu parowania roślina traci wode w sposób raczej bierny, znane są jednak rośliny zdolne do aktywnego wydzielania wody nawet wówczas, gdy nie transpirują. W godzinach rannych, zwłaszcza po nocach ciepłych i wilgotnych, można często zaobserwować na brzegach lub końcach liści pewnych roślin duże krople, przypominające krople rosy, lecz w istocie wydzielane przez szparki wodne lub gruczoły wodne. Zjawisko to szczególnie wyraźnie występuje u przywrotników (Alchemitla) lub fuksji czy nasturcji. Także u wielu traw pojawiają się wcześnie rano takie krople na końcach liści. Aktywne wydzielanie wody w stosunkowo dużych ilościach spotyka się u przedstawicieli rodziny Araceae, żyjących w wilgotnych puszczach tropikalnych. Jeden duży liść CoLoca sia nymphaeifolia wydziela w ciągu nocy około 100 ml cieczy. Również rośliny niższe, przede wszystkim grzyby, są zdolne do wydzielania kropel cieczy z komórek grzybni (Meru Lius lacrimans — grzyb domowy). [patrz też: konstrukcje szklane, ogrodowe szklarnie, ławki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje szklane’

Znaczenie procesu parowania dla rosliny

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Zbyt wielkie cząsteczki są zatrzymywane jak przez sito, a tylko cząsteczki mniejsze od oczek siatki mogą wniknąć do wnętrza komórki. Mówimy w tym przypadku o ultrafiltrowej teorii przepuszczalności. Ponieważ jednak sole zjonizowane wnikają znacznie trudniej niż substancje niedysocjujące nawet o większych czą steczkach, można przypuszczać, że nie tylko wielkość oczek sieci, lecz również budowa chemiczna, a szczególnie ładunek elektryczny substancji, która tworzy sieć plazmatyczną, wpływają na szybkość pobierania cząsteczek wnikających do plazmy. Pobieranie soli mineralnych przez komórkę nie może być w żadnym przypadku tylko procesem dyfuzyjnym, zdeterminowanym jedynie półprzepuszczalnością zewnętrznych warstw plamy. Wielokrotnie obserwujemy, że pewne sole lub jony gromadzą się w danej komórce w stężeniu przewyższającym znacznie ich stężenie w roztworze zewnętrznym, z którego zostały pobrane. Roślina ma wiec wyraźne zdolności kumulacyjne. Z drugiej strony roślina pobiera z pożywki poszczególne sole lub jony nie w równoważnych stosunkach, lecz wyraźnie wybiera określone jony. Pobieranie soli mineralnych zmienia sie także z czasem — w stadiach młodocianych roślina pobiera często znacznie więcej soli niż w późniejszych stadiach rozwoju, ma więc także zdolności selektywne. Zjawiska akumulacji i selektywności wymagają szczegółowego omówienia. Zdolność selektywna rośliny może wywołać znaczną zmianę w odczynie pożywki. Jeżeli np. z roztworu KNOa, w którym nastąpiła oczywiście dysocjacja na jony K + , NOa—, H+ i OH—, roślina pobiera tylko HNO, (pobieranie kw. azotowego w postaci poszczególnych jonów jest mało prawdopodobne z uwagi na wielkość sn potrzebnych do przeprowadzenia takiego rozpadu), wówczas roztwór stanie się zasadowy, ponieważ pozostaje w nim KOH. Saletra potasowa jest więc solą fizjologicznie zasadową. [podobne: konstrukcje szklane, ogrodowe szklarnie, ławki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries