Akcesoria BHP
Just another WordPress site

Archive for July, 2016

Potrzeby robotnika

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W produkcji potrzebni są robotnicy o odpowiednim poziomie wykształcenia i określonych umiejętnościach, zawodowych. W wartości siły roboczej zawarte są zatem tak- że nakłady na zdobycie wykształcenia – zarówno ogólnego, jak i zawodowego. Im wyższe są kwalifikacje robotnika, im więcej pracy zużyto na jego wychowanie i naukę, tym większa będzie wartość jego siły roboczej, tym większa też będzie, nowa wartość, którą ta siła robocza wytworzy. Robotnik musi utrzymać nie tylko siebie, ale także swoją rodzinę, musi wychować dzieci, przyszłych robotników, aby można było zachować ciągłość produkcji, zapewnić stały dopływ siły roboczej do przedsiębiorstw kapitalistycznych. Wartość siły roboczej obejmuje więc koszty utrzymania nie tylko robotnika sprzedającego swoją siłę roboczą, ale i jego rodziny. Ilość środków, które musi konsumować rodzina robotnicza, aby zaspokoić swoje różnorodne potrzeby, jest oczywiście różna w zależności od warunków (historycznych, geograficznych, klimatycznych itp.), w jakich żyje klasa robotnicza. Potrzeby robotnika zmieniają się wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Im bardziej rozwinięty jest przemysł, technika, kultura, tym większe są potrzeby życiowe robotnika. Wynikają stąd różnice w wartości siły roboczej w poszczególnych krajach i w różnych epokach. Wartość siły roboczej nie jest kategorią naturalną, przyrodniczą, ale społeczną, powstaje w określonych warunkach społecznych, w gospodarce kapitalistycznej. Wielkość jej jest określona przeciętnym poziomem życia klasy robotniczej. Wartość sily roboczej jest zatem wyznaczona przez: 1) wartość środków utrzymania robotnika i jego rodziny na poziomie uznanym za normalny w danym kraju i w danym okresie historycznym; 2) wartość nakładów na zdobycie przez robotnika kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danej pracy . [hasła pokrewne: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

Archive for July, 2016

Potrzeby robotnika

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samodzielny drobny wytwórca sam decyduje o sposobie zużycia swojej siły roboczej. Nie musi jej sprzedawać, gdyż ma własne narzędzia pracy, własny warsztat produkcyjny, wytwarza nim towary na sprzedaż i w ten sposób osiąga dochód ze swej pracy, jednakże ruina drobnych producentów pozbawiła większość z nich środków produkcji, zmusiła ich do sprzedaży jedynej własności, jedynego towaru, który im pozostał – siły roboczej. Robotnik, sprzedając swą siłę roboczą, zobowiązuje się do pracy w przedsiębiorstwie kapitalistycznym. Nabywca siły roboczej, przedsiębiorca kapitalistyczny, uzyskuje prawo dysponowania w procesie produkcji- zdolnością do pracy wynajętego robotnika oraz przywłaszcza sobie wytworzone przez niego produkty. Siła robocza, podobnie jak każdy towar, ma wartość użytkową. Rozpatrzmy teraz, co określa wartość siły roboczej. Mówiąc, że siła robocza w gospodarce kapitalistycznej staje się towarem, zdajemy sobie w pełni sprawę. z tego, że jest ona specjalnym towarem, różniącym się od innych towarów, produktów pracy ludzkiej, takich jak buty, chleb, czy zegarki. Nie pojawia się na rynku tak jak one, w wyniku zwykłego procesu produkcji, lecz jest nieodłącznie powiązana z osobowością człowieka. Nie możemy określać jej wartości – tak jak określamy wartość innych towarów, zwykłych produktów pracy ludzkiej – czasem społecznie niezbędnym do ich wytworzenia. Robotnik, aby żyć i pracować, musi zaspokajać swoje potrzeby, musi jeść, mieszkać, nosić ubranie itd. Zużywa pewną określoną ilość środków utrzymania, ażeby zachować, tzn. stale odtwarzać, swoją siłę roboczą. Na wytworzenie tych środków utrzymania zużyta została określona ilość pracy ,j ludzkiej. Oznacza to, że do odtworzenia siły roboczej jest konieczna określona ilość pracy, taka ilość, jaka jest konieczna do wytworzenia środków utrzymania robotnika, Przez środki utrzymania należy rozumieć oczywiście wszelkie dobra i usługi, które robotnik konsumuje, aby zaspokoić swoje różnorodne potrzeby, [hasła pokrewne: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries